Electrical Engineering Result Year 2021-22!


Third Year Electrical Engineering

Toppers

  • PHARANDE SWAPNIL ASHOK (90.22% )
  • TEKWADE VRUSHALI SOMNATH ( 83.22% )
  • BORAWAKE PRATIKSHA VALMIK ( 80.78% )


Second Year Electrical Engineering

Toppers

  • NAZIRKAR DHIRAJ MOHAN (73.47% )
  • RASKAR VAISHNAVI SHARAD ( 69.87% )
  • JAGTAP DINESH CHHOTUSAHEB ( 67.60%)